Geologiåret 2016

Lerjorden i Helsingfors är utforskad

– Vår uppgift är att bygga Helsingfors, säger Helena Färkkilä-Korjus, diplomingenjör, och Markku Savolainen, tf geoteknikchef, när de beskriver sitt arbete. Färkkilä-Korjus arbetar med geotekniska frågor för kartor på teknisk-ekonomiska byrån vid Helsingfors stadsplaneringskontor. Savolainen arbetar i sin tur med byggandets cykel på geotekniska avdelningen vid fastighetskontoret.

Gemensamt för deras arbete är mark. När man börjar planera ett bygg ska man ha kännedom om på hurdan grund bygget ska ske.

– Vid detaljplanläggning ska man också ha omfattande kännedom om andra omständigheter som påverkar byggandet, till exempel trafik och vindförhållanden. Dessutom ska man beakta säkerhetsfaktorer exempelvis i närheten av kraftverk, berättar Färkkilä-Korjus.

Genom noggranna förhandsundersökningar kan man senare spara pengar. Trots att Färkkilä-Korjus byrå med tolv experter är den enda i sitt slag i Finland, kommer de teknisk-ekonomiska aspekterna vid detaljplanläggning enligt henne att ha mer betydelse överallt i och med allt knappare resurser.

Vi har ganska mycket data om marken i Helsingfors, säger Markku Savolainen.

– Vi använder GTK:s kartor när vi behöver information om områden utanför Helsingfors, tillägger han.

Bra att bygga i Malm

En betydande del av Helsingfors areal utgörs av lerjord. Leran lyftes fram i den offentliga diskussionen om planerna på att ändra flygplatsområdet i Malm till ett bostadsområde. Enligt Savolainen är området en bra byggmark jämfört med övriga Helsingfors, eftersom marken inte innehåller några fyllningar gjorda av människan.

– Ur en geoteknisk synvinkel är människans verksamhet, främst oplanerade markfyllningar och förorenad mark, den största utmaningen med marken. Konstiga fyllningar kan medföra stora utmaningar för grundarbeten och höja byggkostnader, konstaterar Savolainen.

Till stöd för en noggrann planering lät stadsplaneringskontoret GTK göra en undersökning om hur lerlagren i området har uppstått.

– När vi utreder den geologiska uppkomsten av lerlager och de olika typerna av lagren kan vi få en bättre bild av vilka tilläggsutredningar som behövs, summerar Helena Färkkilä-Korjus.

Vid sidan av stadsdelen Malm är geoteknikexperterna i Helsingfors för närvarande sysselsatta med bland annat Fiskehamnen, Böle, Ärtholmen, Busholmen, Kronberget, Vårdö och Östersundom.