Geologiåret 2016

Bild av tunneln till Tallinn i urberget

I slutet av 2017 får vi samlade resultat av om det är ekonomiskt lönsamt och tekniskt möjligt att bygga en submarin järnvägstunnel mellan Helsingfors och Tallinn. Utredningen har inletts av Helsingfors stad, Tallinn stad, landskapet Nyland, landskapet Harrien, kommunikationsministeriet i Estland och trafikverket i Finland.

GTK har på uppdrag av Nylands förbund gjort lodningar i det område vid Finska viken där man har föreslagit olika ruttalternativ för tunneln. Vid lodningarna fick GTK en detaljerad bild av den geologiska strukturen och avlagringarna på havsbottnen för hela rutten. Vid undersökningarna blev det klart att det hårda urberget fortsätter från Finland ända till den estniska kusten.

Enligt Olli Keinänen, ledande sakkunnig vid Nylands förbund, har utredningsarbetet framskridit enligt planerna och förväntningarna är höga. Det färdiga resultatpaketet förväntas vara högkvalitativt.

– Vi vill väcka diskussion under projektets gång och därför offentliggör vi resultaten av utredningen öppet allteftersom de blir klara, berättar Keinänen.

I projektet tar man också öppet emot idéer från andra håll.

– Vi vill utmana teknikföretag att ta fram moderna lösningar i stället för en traditionell tågtunnel. Den internationella utmaningen gäller till ingången av 2018, säger Keinänen.

Allt på spel

GTK:s lodning på havsbottnen var den första noggranna geologiska mätningen mellan Helsingfors och Tallinn. I undersökningarna använde GTK bland annat en akustisk och seismisk lodning, där man på havsbotten mäter reflexsignaler från berggrunden. Denna geofysiska metod har också tillämpats på forskningsfartyget Geomari, som är ett gemensamt fartyg för GTK och Marinens forskningsanstalt.

Efter lodningen av havsbottnen har utredningsarbetet fortsatt i ett konsortium med fem konsultföretag. Konsortiet tar fram information om huruvida det finns förutsättningar för att planera tunneln eller om man hellre ska vidareutveckla den nuvarande båttrafiken. För bägge alternativen görs beräkningar av volymen för persontrafiken och godstrafiken och en bedömning av pendlingstrafiken görs separat.

Tre konsultföretag utreder i sin tur den tekniska och ekonomiska genomförbarheten av tunneln.

Både linjedragningen av tunneln i huvuddrag och placeringarna av stationerna och depåerna kommer att specificeras. Dessutom kommer det att utredas på vilket sätt trafiken i tunneln bör anslutas till städernas kollektivtrafik och bannät.

När utredningen är klar, fattas till slut slutgiltiga beslut om en submarin tunnel mellan Helsingfors och Tallinn ska byggas eller inte.