Geologiåret 2016

Bakgrundskoncentrationer av skadliga ämnen under kontroll

Förekommer arsenik, antimon och bly naturligt i marken? Har industrin, trafiken eller värmeproduktionen gjort att halterna skadliga ämnen i ytjorden i staden stigit under en längre tid? Svar på bland annat dessa frågor får du i GTK:s karttjänst Bakgrundskoncentrationer i marken. Kartan omfattar närmare 90 000 observationspunkter runt om i Finland, och för tio städer finns det mer detaljerade data.

GTK tar fram information för karttjänsten som används aktivt av såväl myndigheter och markägare som konsultföretag, berättar Timo Tarvainen, specialforskare på GTK.

– Vi har också fått material av Helsingfors stad och Naturresursinstitutet. Vi har samlat in data särskilt i de områden där marken utifrån geologin bedömts innehålla förhöjda halter, säger Tarvainen.

I den så kallade PIMA-förordningen, som har utfärdats för bedömning av markens föroreningsgrad och saneringsbehovet, fastställs tröskelvärdena för halterna av eventuellt skadliga ämnen. Markägare ska låta göra en bedömning av markens föroreningsgrad om halten av ett skadligt ämne på det objekt som misstänks vara förorenat överskrider tröskelvärdet. Karttjänsten anger om bakgrundskoncentrationen är större än tröskelvärdet. Då kan bakgrundskoncentrationen användas som bedömningströskel.

Arsen i Birkaland

Enligt Timo Tarvainen ger forskningsdata om bakgrundskoncentrationer regelbundet nytta, till exempel i Birkaland.

– I marken i Birkaland förekommer naturligt stora mängder arsen. Dess bakgrundskoncentration är 26 milligram per kilo och PIMA-tröskelvärdet 5 milligram per kilo. Marken behöver dock inte undersökas och naturen inte saneras när faktum är känt. Som identifierad utgör arsen inget problem, utan vi kan då hantera den.

Karttjänsten innehåller geokemiska kartläggningsdata som GTK har tagit fram ända sedan början av 1980-talet. På 2000-talet har GTK gjort nya kartläggningar särskilt på tätorter och i deras omgivningar.

Tjänsten innehåller data om bakgrundskoncentrationerna för antimon, arsen, kvicksilver, kadmium, kobolt, koppar, bly, nickel, zink, vanadin, tallium, bor, barium, molybden, selen, tenn och beryllium. För vissa områden finns det även information om PAH- och PCB-föreningar.

Karttjänsten Bakgrundshalter finns på se.gtk.fi/informationstjanster/karttjanster/