Geologiåret 2016

Tillgångar i berggrunden utreds från metall till metall

Vilka metaller innehåller berggrunden i Finland och hur mycket? Att söka svar på dessa frågor hör till GTK:s specialforskare Pasi Eilus arbetsuppgifter. I utredningen om mineralresurserna i Finland beskrivs berggrunden enligt metall och malmtyp. För en metall pågår arbetet i genomsnitt i ett år, men exempelvis guld förekommer i flera olika malmtyper och därför får vi mer omfattande data stegvis.

Pasi Eilu undersöker tillsammans med sina kolleger mineralresurser på två olika sätt.

– Vi sammanställer informationen om de mineraler vars existens är redan känd, och å andra sidan kartlägger vi de mineralresurser som berggrunden ger tecken på.

GTK har gjort bedömningar av de oupptäckta malmreserverna i berggrunden i Finland sedan 2008. För närvarande undersöker GTK litium som behövs i stor mån till exempel inom batteriindustrin. Även kobolt, nickel och grafit är intressanta av samma skäl.

– Vad gäller litium är det intressant att Europa för tillfället producerar en procent av det globala behovet av litium, men att det i Mellersta Österbotten finns många små förekomster som på ett år skulle kunna utgöra en fjärdedel av den globala produktionen, konstaterar Eilu.

Mest produceras litium i Australien och Chile. För närvarande finns det köpare för hela produktionen.

Information om tio viktiga metaller har sammanställts

Utredningen om mineralresurserna i Finland innehåller nu information om tio metaller. Särskilt intressanta är mineraler som inom EU benämnts som kritiska mineraler.

Informationen i utredningen är offentlig och avgiftsfri, och dess syfte är att öka den ekonomiska aktiviteten.

– Informationen används av kommunala och regionala planerare av markanvändningen, politiska beslutsfattare och gruvindustrin, säger Pasi Eilu.

GTK:s experter granskar informationen om berggrunden även med tanke på möjligheter till gruvproduktion.

– I analyser av mineralresurser är det alltid fråga om sannolikheter på olika nivåer. Utifrån analyserna gör vi en bedömning gällande gruvproduktion. Ju mer information med metall, malmtyp och berggrund, desto bättre bedömning, sammanfattar Eilu.