Geologiåret 2016

Forskningsverksamheten på mineralområdet är aktiv och internationell

Inom temat mineralekonomi bidrar GTK till att utnyttja och bearbeta mineralråvaror samt att ta fram lösningar för kommande materialbehov.

Långsiktiga utvärderingar av råvaror i jordskorpan har alltid varit en central del av GTK:s uppgift. Förbättringen av genomslagskraften och kostnadseffektiviteten i denna kärnverksamhet fortsatte under verksamhetsåret. Omarbetningen av GTK:s verksamhetsmodell för forskning och kartläggning av mineralresurser påskyndades. De nya primära produkterna (information, rapporter) fastställdes och projektstrukturen för verksamheten effektiviserades.

GTK har redan i åratal genom sin verksamhet bidragit till att skapa en mineralpolitik och att konkretisera den som åtgärdsprogram och åtgärdsplaner. Under verksamhetsåret strävade GTK efter att i praktiken införa forskningsstrategin för gruvsektorn utarbetad 2015 via olika finansieringskanaler. Dessvärre har GTK hittills inte i hemlandet hittat några nämnvärda program via vilka målen skulle kunna främjas på bred front. Därför har strategin i praktiken endast genomförts med några enskilda åtgärder.

Tillväxten i världsekonomin har avtagit, vilket har bidragit till att sänka priser. Till följd av detta har de globala investeringarna i malmletning minskat. Detta ledde också inom GTK till bland annat att orderstocken på provfabriken och vid det anrikningstekniska laboratoriet minskade.

Genomslagskraften i den verksamhet som riktades till malmbolag (Invest-in) och efterfrågan på GTK:s tjänster blev också lidande på grund av lågkonjunkturen. Å andra sidan verkar det som om den djupaste vågdalen i investeringar i malmletning har passerats. Under 2016 inledde över 10 nya företag malmletningsverksamhet i Finland, särskilt med inriktning på nickel, guld, litium och fjällgrafit.

I början av 2016 avstod GTK från sin egen bergprovtagning och övergick helt till att använda köpta tjänster.

Kännedomen om mineraltillgångar i Finland ökade

Fokus i GTK:s verksamhetsvolym låg på resultatområdet mineralresurser och råvaruförsörjning. Prioriteringarna i kartläggningen av mineralpotentialen låg på undersökningar av guld (Au), nickel (Ni) och koppar (Cu). De samlade bedömningarna av dessa mineraler blev färdiga och visar en god prospekteringspotential. Mineralatlasen över arktiska områden färdigställdes i ett omfattande internationellt samarbete.

Resultaten från ett regionalt projekt som undersökt den dåligt utforskade malmpotentialen i Mellersta Finland offentliggjordes. Resultaten från ett projekt som undersökt grundämnena fosfor (P) och REE offentliggjordes. Totalt färdigställdes 6 rapporter om mineralpotentialen och 44 forskningsrapporter om förekomsten och undersökningen av mineraler.

Den nya berggrundskartan över Finland 1:1 000 000 färdigställdes. Färdigställandet av det slutliga specifikationsdokumentet sköts upp till 2017.

Samarbetet på mineralområdet är aktivt

Samarbetet mellan GTK och Tukes intensifierades ytterligare i enlighet med de överenskomna målen. Det konkreta specifikationsarbetet koncentrerades till att förbättra tillgången till forskningsmaterial som tagits fram av malmletningsbolagen, att planera harmoniseringen av informationsflöden och att skapa en gemensam servicevision. Den tekniska harmoniseringen av informationsflödet framskrider i ett gemensamt projekt för GTK och Tukes under 2017–2018.

Samarbetet inom oorganisk materialforskning har stärkts och forskning som stöder kompetensutvecklingen har riktats till mineralekonomi, materialforskning och undersökning av gruvmiljöer. Utvecklingsarbetet Mineral prospecitivity modeller i samarbete med Tekes och olika företag representerar ett utåtriktat innovationssamarbete enligt strategin.

När det gäller att stärka innovationsekosystemet på mineralområdet fattades ett beslut om att inrätta ett gemensamt laboratorium för materialforskning i samarbete med Aalto-universitetet och VTT på campus i Otnäs. Den nya utrustning som skaffas genom FIRI-finansiering från Finlands Akademi ska också placeras i det gemensamma laboratoriet. Dessutom har en del initiativ beretts för att skapa starka kompetenskoncentrationer enligt tema inom geovetenskaper i Finland, både genom bilaterala åtgärder och genom nationella åtgärder. GTK inrättade tillsammans med Uleåborgs universitet en gemensam professur inom geokemi. Samarbetet med universiteten intensifierades.

GTK är ett europeiskt expertorgan på mineralområdet

GTK är kärnpartner i EIT Raw Materials KIC, som är ett konsortium grundat i början av 2015 och som har mer än 100 medlemmar från industrin, universitet och forskningsinstitut. De positiva effekterna av EIT-Raw Materials-strukturen avspeglas genom projektresultat samt även i GTK:s nätverkskapital i Europa. Det positiva resultatet är att KIC-verksamheten (Knowledge and Innovation Communities) och finansieringen har stärkts. I antalet projekt är GTK en av de mest aktiva aktörerna i konsortiet.

GTK deltog även aktivt i ERANET Applied Geosciences-beredningen i samarbete med ministeriet enligt de gemensamt överenskomna ramvillkoren. När det gäller strukturen är GTK särskilt intresserad av att samarbeta inom mineralresurser och att specificera och genomföra de gemensamma informationsinfrastrukturerna för EU.

GTK har aktivt strävat efter att påverka innehållet i programmet Horisont 2020 både via nationella stödgrupper och via Europeiska innovationspartnerskapet för råvaror och ETP-SMR. Målet har varit att betona betydelsen av primär produktion av mineralråvaror samt av lösningar som passar in i temat cirkulär ekonomi. Rapporten EIP-RM Scoreboard, som publicerades 2016, visade att ansträngningar på EU-nivå för att öka självförsörjningsgraden behövs inom råvarusektorn ännu.

Under verksamhetsåret anslöt GTK sig till flera Horisont 2020-projekt. I projektansökningarna inom EIT RawMaterials lyckades GTK utmärkt och fick delta i 10 nya projekt, som antagligen ökar intäkterna (EIT KAVA-finansieringen) med över en miljon euro de närmaste åren.

Som en aktiv medlem i organisationen EuroGeoSurveys (EGS) är GTK en del av nätverket inom forskningen och infrastrukturen på geoområdet i Europa.