Geologiåret 2016

GTK:s forskningsresultat gynnar samhället på många sätt

GTK:s centrala uppgift är att samla in, förädla och sprida mångsidig geologisk kunskap i samhället. Med samhällspåverkan avses synliggörande av GTK:s arbete för såväl samhället och beslutsfattarna som näringslivet och medborgarna. GTK:s påverkan som forskningscentral sker främst på lång sikt. Detta återspeglas som direkt nytta för kunderna och som förädlingsvärde för förmånstagarna i förädlingskedjan.

GTK verkar nätverkande och kundorienterat i samarbete med parter som drar nytta av forskningsresultaten och lösningarna, som en innovativ partner i Finland och i internationella samarbetsnätverk samt som en expertorganisation som sprider geologisk expertis och kunskap. Genom samarbete ökar och förädlas den geologiska kunskapen samtidigt som kompetensen utvecklas.

Aktivt deltagande i nätverk blir allt viktigare. Tyngdpunkten i det inhemska samarbetet är att stärka verksamhetsförutsättningarna för företagen och att inkludera råvarupotentialen i den näringspolitiska beredningen på olika förvaltningsnivåer. Även internationella forskningsnätverk ger GTK en utmärkt möjlighet att utveckla sin kompetens och påverka mineralfrågor på till exempel europeisk nivå.

I bästa fall påskyndar geologisk kunskap olika processer, vilket medför tids- och kostnadsbesparingar. Med hjälp av geologisk forskning kan man öka välfärden genom att främja näringsverksamhet, underlätta och förbättra beslutsfattandet i till exempel planläggningsärenden, underlätta gruvföretagens malmletning och byggföretagens planering och realisering av moderna urbana strukturer. Informationen i GTK:s databaser är på bred bas tillgänglig för samhället

Eftersom GTK fortfarande är relativt okänd som en forskningscentral som tillhandahåller kundlösningar, är vårt långsiktiga mål att förbättra vår kommunikation och öka kännedomen om oss. Därigenom kan vi också öka vår samhällspåverkan. En proaktiv verksamhet som beaktar våra kunder och samarbetspartner skapar framgångsmöjligheter även framöver.

Tarmo Tuominen
Ordförande för GTK:s direktion
Vice verkställande direktör, Nordkalk Abp