Geologiåret 2016

Kan vi stå i din tjänst?

GTK arbetar för sina kunders framgång. Samtidigt förnyar vi GTK målmedvetet i en mer kundorienterad riktning. Vi utvecklar våra operativa modeller tillsammans med medarbetarna, kunderna, samarbetspartnerna och de övriga intressenterna. Samtidigt identifierar vi nya framgångsmöjligheter – genom att stödja och samarbeta med varandra.

Strategin styr vår verksamhet och våra val. GTK utvecklas från en forskningsorganisation till en serviceorganisation som fokuserar på kundlösningar och vars framgångskapital bygger på en stark kompetens. GTK finns till för att tillfredsställa samhällets och näringslivets behov.

GTK tillhandahåller omfattande tvärvetenskapliga experttjänster relaterade till jordskorpan, råvaror och geologiska processer. För att kompensera för den minskande budgetfinansieringen och trygga verksamheten utvecklar vi aktivt våra tjänster för samhället och fokuserar på lösningar som kunderna har nytta av. Vår geologiska kunskap utgör grunden för vårt serviceutbud.

Vårt centrala mål är att skapa förädlingsvärde för våra kunder och övriga intressenter. Vi vill vara en intressant och en allt mer attraktiv samarbetspartner, som i egenskap av en innovativ och tillförlitlig expert på geologi är en naturlig partner i både kundspecifika lösningar och omfattande forskningskonsortier. Vi tillhandahåller tjänster i Finland och i allt högre grad även i och utanför Europa.

Vi deltar aktivt i forskning om råvaror och cirkulationsekonomi. I Finland utgör detta nyckeln till framgång för många kluster och kunder. Även Europeiska unionen anser att det är viktigt att utveckla dessa forskningsområden med tanke på hela unionens framtid.

Genom samarbete med andra åstadkommer vi nytta för våra kunder och en framstående kompetens. Vår påverkan och framgång ökar och flödar tillbaka i form av högre kompetens och inkomster för vår organisation, vilket garanterar våra verksamhetsförutsättningar även framöver. Så här uppstår en positiv spiral.

Det är flera företag och regioner som utvecklas genom frukterna av vårt arbete – ofta som resultat av ett långsiktigt och tålmodigt arbete. Vårt arbete syns som ett näringspolitiskt fotavtryck långt in i framtiden. I dag är den forskning som vi bedrivit för flera år sedan en framgång.

Våra tjänster baserar sig på vår gedigna geologiska kompetens. En av våra nyckeluppgifter är att vidareutveckla, förvalta och öka den.

Jag vill tacka alla deltagarna i detta arbete för värdefulla insatser. Våra kunder för deras förtroende, våra samarbetspartner för deras samarbete och våra medarbetare för deras viktiga arbetsinsatser och engagemang. Jag vill också tacka direktionen, vars mandatperiod går ut, för ert viktiga arbete och stöd för GTK.

GTK fokuserar på framtiden. Genom samarbete.

Mika Nykänen
generaldirektör