Geologiåret 2016

Verksamhetsintäkterna låg fortfarande på god nivå

GTK:s ekonomiska resultat var totalt sett gott. Den disponibla totalfinansieringen uppgick till 35,5 miljoner euro under verksamhetsåret. Av finansieringen utgjordes 32,7 miljoner euro av budgetfinansiering för 2016 och 2,8 miljoner euro av finansiering som överförts från 2015. Budgetfinansieringen minskade med 3,2 miljoner euro jämfört med 2015.

Totalutgifterna var 45,6 miljoner euro, vilket innebär en betydande minskning med 3,1 miljoner euro jämfört med året innan.

Den samfinansierade verksamheten ökar starkt

Intäkterna uppgick till 13,2 miljoner euro, vilket innebär en knapp ökning jämfört med 2015. Den avgiftsbelagda verksamhetens andel av intäkterna var 7,4 miljoner euro, vilket innebär en avsevärd minskning jämfört med 2015. Minskningen kan främst förklaras med att orderstocken på provfabriken GTK Mintec var mindre än tidigare, vilket i sin tur avspeglar konjunkturläget inom mineralbranschen. Bortfallet av intäkterna från provtagningstjänsterna påverkade också resultatet. Näringslivet gav åter de högsta intäkterna.

I den samfinansierade verksamheten var år 2016 rekordbra både när det gäller intäkterna och när det gäller att stärka det eftersträvade samarbetet med företag. Den samfinansierade verksamhetens andel av intäkterna var rekordhög, 5,2 miljoner euro. I projekthelheten betonades allt starkare delfinansieringen från Finlands Akademi samt Horisont 2020-finansieringen där kostnadsansvaret överskrider klart den uppställda målnivån.

Totalt pågick 39 projekt. Bland EU-projekten var antalet ERUFF-projekt störst, 19. Det pågick 13 Horisont-projekt. Bland EU-projekten kom de högsta intäkterna under 2016 från ERUFF-projekten RARE, UAV-MEMO, KaiHaMe och investeringsprojektet MLA samt från Horisontprojektet Smart Ground.

Antalet projekt för offentlig forskning som finansierades av Tekes var 8. Andelen för Finlands Akademis projekt ökade, antalet var 11 och intäkterna uppgick till 0,8 miljoner euro.

Utfallsrapporten om resultatavtalet per mål för 1.1–31.12.2016 har lagts ut på www.netra.fi (på finska).

Intäkter per kundgrupp 2016 (miljoner euro)

Finansieringsstrukturens utveckling 2012–2016 (tusen euro)

Utgiftsstruktur 2016 (tusen euro)

Samfinansierad verksamhet per projekttyp 2015–2016 (tusen euro)