Geologiåret 2016

Krävande verksamhetsår 2016

Under verksamhetsåret 2016 uppnådde GTK sina viktigaste mål trots att den ekonomiska utgångspunkten var krävande. Ekonomin kunde hållas i balans genom skarpa sparåtgärder. Totalintäkterna låg på samma nivå som 2015 medan omkostnaderna minskade. Näringslivet var den främsta användaren av våra tjänster.

Början av verksamhetsåret 2016 präglades av arbetet med att starta en projekthelhet som skulle främja den nya strategin och resultatmålen och att övergå till en ledningsmodell enligt den nya organisationsstrukturen. GTK är en riksomfattande aktör med 16 resultat- och kundansvariga enheter. Den strategiska omläggningen kom i gång bra trots att de egentliga resultaten inte syns ännu.

I och med den nya strategin blev digitaliseringen en stark röd tråd i omorganiseringen som omfattar hela verksamheten. Processutveckling, försök med nya arbetsrutiner och fokusering på kärnverksamheten är i praktiken de viktigaste komponenterna av produktivitets- och effektivitetsförbättringen.

Vi stärkte genomslagskraften inom spetsområdena för tillväxt genom att aktivt öka samarbetet med företag och genom att rikta forskningsverksamheten till fyra strategiska temaområden, verksamhet som främjar investeringar och utnyttjandet av geoinformation. Genom strategiska teman utarbetade vi mer detaljerade beskrivningar (agendor).

Vi satsade på direkta företagskontakter på alla organisationsnivåer. Kundsamarbetet intensifierades inom både den kontinuerliga serviceproduktionen och serviceutvecklingen. Dessutom togs särskild hänsyn till att framställa tjänster, fastställa framtida servicebehov och förbättra möjligheterna för ledningen och personalen att påverka.

Verksamhetens fokus låg fortfarande på mineralekonomin

Fokus i verksamhetens totalvolym låg fortfarande på mineralresurserna och råvaruförsörjningen, där genomslagskraften främst utvärderas genom aktiv malmletnings- och gruvverksamhet. På grund av en lågkonjunktur inom branschen var malmletningsföretagens och investerarnas aktivitet fortfarande svag, fastän läget har visat tecken på förbättring. Med tanke på genomslagskraften under de närmaste åren är det viktigt att stärka kompetenskoncentrationen inom materialforskning.

I augusti 2016 överfördes ansvaret för tillväxtprogrammet för gruvindustrin på GTK. Programmet har kommit i gång i enlighet med målen och stärker GTK:s genomslagskraft inom näringspolitiken. Näringsverksamheten inom råvaror främjades också genom framtagning av råvarurapporter enligt målen och genom en aktiv kommunikation.

Samarbetet med universiteten utvecklades

Verksamheten för att intensifiera samarbetet med universiteten framskred enligt målen. Ett viktigt mål är att stärka det nationella samarbetet i geobranschen med hjälp av nya verksamhetsmodeller. Konkreta initiativ var att skapa en GTK-Aalto-VTT-laboratorieinfrastruktur, intensifiera samarbetet mellan Uleåborgs universitet och GTK samt bereda en mer omfattande synergimodell för aktörerna.

GTK:s vetenskapliga publikationsverksamhet ökade betydligt och mätt med effektsiffra har nivån på publikationerna också stigit avsevärt. Vi förväntar oss att allt fler forskningsinsatser i fortsättningen görs i de teman som är viktiga för strategin.

GTK var fortsatt en attraktiv samarbetspartner

GTK var fortfarande en attraktiv samarbetspartner och det pågick sammanlagt 104 samfinansierade projekt (2015: 98). Den EU-finansierade verksamheten ökade genom en ny projektfinansiering för programperioden. Det pågick 39 EU-finansierade projekt.

Projekten som ingick i den samfinansierade verksamheten hade många teman och fokuserade på frågor kring hållbart utnyttjande av naturresurser och hållbar gruvverksamhet. Till de prioriterade områdena 2016 hörde bland annat arbetet för att utveckla resurseffektiviteten i byggstensproduktionen, att hantera gruvavfall – allt från uppkomst till utnyttjande och säker lagring – och att ta fram miljöneutrala malmletningstekniker.

Osäkerhet om finansieringen

GTK utför forskningsarbete som är nödvändigt för näringslivet och det övriga samhället, genom budgetfinansiering, samfinansiering och i form av kommersiella uppdrag. Den relativa andelen för den externa finansieringen har ökat under de senaste åren.

Det strukturella saldot som försvagats på lång sikt och förhållandet mellan den kontinuerligt minskande basfinansieringen och de fasta kostnaderna medför osäkerhet under de kommande verksamhetsåren. Trots personalminskningarna och programmet för verksamhetslokaler har vi även i framtiden stora utmaningar med investeringar, rekrytering och nya öppnanden i verksamheten. För att vi ska kunna bevara och stärka vår verksamhetsförmåga behöver den externa finansieringen öka betydligt eller alternativt måste de fasta kostnaderna minska. För att den avgiftsbelagda verksamheten ska öka avsevärt behövs hårda ansträngningar när personalen blir äldre och personalstyrkan minskar samt investeringarna i utrustningen minskar.

En övergripande förbättring av produktiviteten är ett av de viktigaste målen för verksamhetsutvecklingen vid GTK.

GTK i siffror

  2016 2015 2014 2013
Bruttokostnader, mn euro 45,6 48,7 49,8 52,5
Intäkter totalt, mn euro 13,3 12,6 12,5 11,9
Intäkter från den avgiftsbelagda verksamheten, mn euro 7,4 8,7 8,2 7,3
Antal anställda, årsverken 459 533 564 592

Kollegialt granskade publikationer efter typ