Geologiåret 2016

GTK är ett uppskattat expertorgan ute i världen

GTK är en aktiv expert i internationell forsknings- och projektverksamhet där internationalisering och strategiskt samarbete utnyttjas i bred omfattning.

GTK främjar målet för koppling av mineralresurser till lösningar på globala utvecklingsutmaningar direkt genom sin exportprojektverksamhet. GTK strävar efter att stärka sambandet mellan sin exportprojektverksamhet och företagens exportansträngningar genom bland annat samarbetet med Team Finland. GTK har med Utrikesministeriet som sin viktiga samarbetspartner integrerat sig i genomförandet av Finlands utvecklingspolitik på ett utmärkt sätt.

GTK:s exportprojekt har en nära koppling med konceptet Minerals for Development (M4D), som strävar efter att främja hållbart utnyttjande av naturresurser och god förvaltning i mineralrika men ekonomiskt fattiga utvecklingsländer. Att bygga upp expertis och ett gemensamt faktaunderlag skapar en grund även för att lösa stora utvecklingsproblem vid markanvändning, vattenfrågor och anpassning till klimatförändringar.

Ökat företagssamarbete

Under verksamhetsåret strävade GTK efter att stärka sambanden mellan sin exportprojektverksamhet och spetsområdena för tillväxt och företagens exportansträngningar. Samarbetet kommer att öka inom planering av informationslösningar (digitalisering), livsmedelssäkerhet (bioekonomi) och omfattande koncept som kombinerar naturresurser (cleantech).

Antalet projekt som genomfördes genom UM:s finansiering var 10, lika många som året innan. Av dessa utgjorde IKI-projekten (Institutionella samarbetsinstrumentet) 7 stycken. De största UM-finansierade projekten var projekten i Afghanistan, Kirgizistan och Tadzjikistan, som genomfördes på direkta uppdrag. År 2016 inleddes åter exportprojekt som finansierades av Världsbanken i Malawi, Laos och Kamerun.

Med tanke på GTK:s genomslagskraft är det viktigt att samarbetet med företag inom projektexport stärks. Förväntningar riktas till nya marknader (Iran, Saudiarabien, Myanmar) och tillväxtutsikter för exportprojektverksamheten.