Geologiåret 2016

Faktaprodukter omarbetas till servicemodeller

Verksamheten för att geologisk information ska användas i hela samhället i allt större omfattning är ett viktigt långsiktigt mål för GTK. Detta förutsätter en effektiv och omfattande insamling av geoinformation även genom att GTK använder externa dataflöden, ordnar och omarbetar information och delar ut information till användarna på ett ändamålsenligt sätt. Målen för denna helhet framgår på ett väsentligt sätt av agendan för digitaliseringstemat. Den beskriver prioriteringarna för förnyelsen av hela informationsprocessen (datainsamling-omarbetning-utdelning), samt de nya servicemodellerna som ska tas fram delvis i samarbete med företag och som ska integrera GTK:s utbud i kundens värdekedja. Särskild strävan att ta till vara nya tekniska flöden av geoinformation accentueras framöver.

Digitaliserad framtagning av information utgör en betydande del av målet Geoinformationscentral 3.0, som GTK har ställt upp för sig själv. En andra prioritering är decentraliserade lösningar för framtagning av information med ny teknik. Genomslagskraften avspeglas genom ett starkare nätverkssamarbete och en ökad effektivitet i den egna verksamheten.

Under verksamhetsåret fördelades den praktiska utvecklingsverksamheten på följande tre områden: (1) utveckling av processer (2) helhetsarkitektur och (3) utveckling av serviceutbudet. Syftet med förnyelsen av processerna för framtagning av information är att förbättra kostnadsmedvetenheten i hela organisationen (insatser och resultat) och att införa nya arbetsrutiner genom att använda nya tekniker för forskning och informationsinhämtning.

Omfattande informationstjänster i samhällets tjänst

Under verksamhetsåret fortsatte GTK att förbättra tillgången till och kvaliteten på information enligt kraven i lagen om geografisk information och informationspolitiken för den offentliga sektorn. Verksamheten och målsättningen har en direkt koppling med verksamheten för att främja digitaliseringen, undanröja hinder för användning av offentlig information och öka investeringsviljan.

Den koncentrerade lösningen för tolkad information i form av kartor framskred som ett mer detaljerat specifikationsarbete vid sidan av det praktiska arbetet för att ta fram nya teman. Under 2016 färdigställdes flera stora riksomfattande temahelheter (bl.a. metamorfos, strukturgeologi).

Det planerade samarbetet Fennoscandian Geodata Framework mellan de nordiska länderna och Ryssland förblev mindre på grund av dröjsmål i samarbetspartnernas utvecklingsarbete och problem med resursfördelningen.

Förutsättningen för utveckling av digitala tjänster för samhällsbyggande är hantering av informationsflöden, enhetliga informationsmodeller och specifikationer som möjliggör standardiserad datainsamling. Inom samhällsbyggande är det forumet BuildingSmartFinland som ansvarar för standarderna, och GTK har aktivt deltagit i forumet för att främja specifikationer för enhetliga jordmånsmodeller. Ett betydande steg i hanteringen av informationsflöden inom samhällsbyggande är den nya lösningen för gränssnitt mellan Tammerfors stad och GTK.

Registret över naturliga koncentrationer i jordmånen (registret över bakgrundskoncentrationer, Tapir) är avsett för analys av koncentrationer som orsakas av människans verksamhet. Registret har utökats till att även omfatta gruvområden, och de resultat som erhölls i Sodankylä och Kittilä 2016 förs in i registret under 2017.

GTK:s informationstjänster är högt uppskattade bland kunderna i både Finland och andra länder. I en samlad bedömning som bygger på åsikterna hos användare av kanadensiska Fraser Institute har GTK:s malmdatamaterial upprepade gånger bedömts som bäst vad gäller användbarheten. Å andra sidan förväntas GTK tillhandahålla allt mer avancerade digitala tjänster och göra allt snabbare förnyelser när det gäller att ta fram information.

Samarbetet i nätverket Lynet inleddes för att ta fram gemensamma crowdsourcade lösningar för informationshantering.

Internet och sociala medier som distributionskanaler

GTK fortsatte enligt planerna att aktivt underhålla webbplatsen och servicehelheten gtk.fi och att utveckla innehållet och funktionerna på webbplatsen. Besökarvolymen på webbplatsen är nästan lika stor som förgående år (165 000 besök), men en del av informationssökningen på webbplatsen har övergått till sociala medier (Facebook, Twitter, Linkedin). Användningen av expertanvändarnas digitala serviceprogram (kart-, nedladdnings- och gränssnittstjänster) ökar jämfört med föregående år. År 2016 var antalet besök i dessa tjänster 135 000.

Karttjänsten Maankamara och tjänsten för nedladdning av informationsprodukter Hakku var de mest populära serviceprogrammen 2016. GTK:s informationsprodukter laddades ned cirka 25 000 gånger 2016. De kan också laddas ned via externa distributionskanaler (t.ex. Lantmäteriverkets tjänst Paikkatietoikkuna).

Under verksamhetsåret förnyade GTK tjänsten Suomen kallioperä – Finlands berggrund och lanserade en helt ny tjänst, Spinelli som virtualiserar stenmuseets samlingar. GTK ökade innehållet i flera nya tjänster med nya informationsprodukter (14 nya produkter med geologisk information), och de befintliga produkternas omfattning ökade.