Geologiåret 2016

Genom geologi främjas hållbart utnyttjande av naturresurser

Cleantech är ett omfattande begrepp. Med tanke på geologi har det också konstaterats ha stor potential för intressanta forskningsteman och servicekoncept. Till forskningstemana för GTK:s strategiska cleantechtema hör bland annat olika program för gruvmiljöer och uppvärmning och nedkylning med geoenergi samt cirkulär ekonomi för mineralbaserade material. Gemensamt för forskningstemana är lösningar för ren teknik som främjar hållbart utnyttjande av naturresurser och förebygger eller minskar negativa miljökonsekvenser av affärsverksamheten.

Den avgiftsbelagda verksamheten fokuserar på att utveckla mineral- och anrikningsprocesser för näringslivet samt på geoenergiska arbeten enligt objekt och region. Den har också gett konsultation och utlåtanden vid MKB-processer och tillstånd i produktionsområden. I den samfinansierade verksamheten ligger fokus på att ta fram lösningar för gruvmiljöer.

Rekryteringen av forskningsprofessor för produktionsmiljöer och ledande forskare inom geoenergi stärker forskningskompetensen inom temat.

Lösningar för ren teknik som mål

Inom forskning i cirkulär ekonomi intensifierade GTK under verksamhetsåret samarbetet med företag bland annat inom forskning och testning av lösningar för utnyttjande av aska och anrikningssand från industrin.

Cleantech är ett av de områden som växer snabbast i Finland.

Genom projekt för forskning i gruvmiljöer har kontakten med företag intensifierats ytterligare. Det gemensamma gruvvattennätverket för GTK och forskningsaktörerna i östra Finland har visat sin livskraft och samlat ett omfattande nationellt och internationellt nätverk för att främja utvecklingen av branschen. Fokus i nätverkets verksamhet ligger på att ta fram lösningar för gruvmiljöer. Under slutet av året effektiviserades också den internationella marknadsföringen av servicelösningar för gruvmiljöer.

GTK har berett ett koncept för lagring av energi i berggrunden i huvudstadsregionen i samarbete med olika företag. De mark- och bergsvärmeundersökningar (geoenergi) som genomförs på uppdrag fortsatte och de mätningar och modelleringar som gjordes vid undersökningarna bidrog till att minska kostnaderna för hybridlösningar i både bygg- och användningsskedet. Forskning och kundverksamhet för att utnyttja energi som har lagrats i grundvatten inleddes i form av ett samarbetsprojekt i slutet av året.

Den regionala potentialen att utnyttja geoenergi undersöktes på ett inriktat sätt i vissa stadsområden, som Tammerfors och Åbo. Lagring av energi blev ett viktigt forskningstema och dess roll som en del av regionala produktionssystem är betydande.

För att utveckla geoenergitjänsterna förbättrade GTK processerna för framtagning av basinformation vid insamling och bearbetning av data om jordtäckningens tjocklek samt vid mätning av värmeegenskaper hos olika stenarter i laboratorieförhållanden. Förbättringarna bidrar till tjänsternas kvalitet. Den första versionen av karttemat som beskriver den nationella geoenergipotentialen färdigställdes för att främja möjligheterna att använda geoenergilösningar vid planering av regional markanvändning och planläggning.